درس آموخته ها

درس آموخته ها

درس آموخته ها

درس آموخته ها

ای نام تو بهترین سرآغاز      بی نام تو نامه کی کنم باز

دانش آموز سال اول دوره اول متوسطه (اول راهنمایی) سلام صادقیه هستم. نامم پوریا است. سلام را از قبل نمی شناختم. به پایان دوره ابتدایی که نزدیک می شدم نام سلام را به عنوان یکی از مدارس پویا و سرآمد شنیدم. کنجکاوی من اطلاعات بیشتری در اختیارم نهاد. موقع آزمون مستقیم با سلام آشنا شدم و خوشبختانه به آنچه خواستم رسیدم و در این مدرسه ثبت نام کردم. نخستین ویژگی جذاب و دوست داشتنی که از سلام در ذهن من نقش بست رابطه دوستانه و صمیمانه معلمان با دانش آموزان بود. هم اینک که در حال تحصیل در این مدرسه هستم شوق و اشتیاقم از قبل بیشتر شده است. دوستانی تازه یافته ام و از بودن در این مجموعه آموزشی احساس غرور می کنم.