درس آموخته ها

درس آموخته ها

درس آموخته ها

درس آموخته ها

در این بخش ما سوالات و جزوه های تمامیه دروس را میگذاریم تا دانش آموزان بتوانند از آنها استفاده و بهره ببرند 

  
        
       نمونه سوالات درس علوم پایه هفتم  


 فصل 1 و 2 فیزیک

1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید :

الف ) علوم تجربی :

ب ) جرم : 

2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید.                                                                               

الف ) یکای اصلی کمیت طول .................................... نام دارد .

ب ) میزان شدت جاذبه زمین تقریباً ..................................... نیوتون بر کیلوگرم است .

پ  ) دقت اندازه گیری به دقت شخص و دقت .......................................... وابسته است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) جمع آوری اطلاعات نخستین مرحله از مراحل روش علمی است .

ب ) وزن یک جسم را با نیروسنج اندازه می گیرند .

 4. یک فناوری را نام ببرید و یک فایده و یک ضرر آن را ذکر کنید .

5. چگالی سرب 11 گرم بر سانتی متر مکعب است . 3/3 کیلوگرم از این فلز چه حجمی دارد

  6 . سوالات تستی                                                                                                                       ) مهم ترین نکته در علم چیست ؟

الف ) سوال کردن       ب ) یافتن پاسخ        ج ) استفاده از روش علمی      د ) گزینه های الف و ب

B ) حجم یک مشت شن را چگونه اندازه می گیرند ؟

الف با بشر              ب ) با ترازو           ج ) با استوانه مدرج               د ) با خط کش

C) چگالی آلومینیوم 2/7 ، چوب کاج 0/44 ،  یخ 0/9 و نوعی پلاستیک 2 گرم بر سانتی متر مکعب است . در کدام یک از گزینه ماده اول در آب شناور باقی می ماند و ماده دوم در آب فرو می رود ؟

الف ) آلومینیوم ـ پلاستیک     ب ) چوب کاج ـ پلاستیک   

ج ) آلومینیوم ـ چوب کاج            د ) یخ ـ چوب کاج

D ) واحد اصلی کمیت زمان چه نام دارد ؟

  فصل 3 و 4 شیمی

1.  اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

الف ) مولکول :

ب ) استحکام :

ج ) آلیاژ :

 2. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.                               

الف ) در هسته اتم ها پروتون ها و  ...................................... قرار دارند .

ب ) مولکول اکسیژن از پیوند بین  ...................................... اتم اکسیژن تشکیل شده است .

ج ) منظور از ویژگی ...................................... مقاومت یک ماده در برابر شکستن و ترک خوردن است .

د ) فلز ...................................... به عنوان یک فلز سبک شهرت دارد .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید .                                  

الف ) دلیل استفاده گسترده از آهن در صنایع، فراوانی و ارزان بودن آن است .

ب ) میزان انبساط آلومینیوم از مس بیشتر است . ف ) ثانیه                ب ) دقیقه                ج ) ساعت                    د ) سال

4. سوالات تستی 

A) کدامیک از مواد زیر از نظر ساختار اتمی با بقیه متفاوت است ؟

الف ) شکر              ب ) نشاسته             ج ) مس               د ) کربنات کلسیم

B) به تبدیل حالت ماده از جامد به گاز چه گفته می شود ؟

الف ) میعان            ب ) چگالش             ج ) تبخیر               د ) تصعید     

C) کدام گزینه تعداد ذرات سازنده اتم اکسیژن را به درستی بیان می کند ؟

الف)6 پروتون،6 الکترون و6 نوترون    ب) 8 پروتون، 8 الکترون و 8نوترون             

ج) 22 پروتون،22 الکترون و26 نوترون    د)1 پروتون، 1 الکترون و0 نوترون           

D) مقاومت کدامیک از مواد زیر در برابر زنگ زدن بیشتر است ؟

الف ) آلومینیوم           ب) آهن                     ج ) مس                د ) طلا

E ) برای ساخت کلید پریز و سیم برق به ترتیب باید از چه موادی استفاده شود ؟

الف ) پلاستیک ـ پلاستیک                  ب) پلاستیک ـ فلز               

 ج ) فلز ـ پلاستیک                              د)  فلز ـ فلز

سوالات قسمت زمین شناسی       فصل 5 ، 6 و 7 کتاب درسی


1. اصطلاحات زیر را تعریف کنید

الف ) بازیافت :

ب ) آبتاز:

ج ) آب سخت:

 2. جاهای خالی را با اصطلاحات مناسب پرکنید .                 

الف ) ........................................  مخلوطی از سیمان ، ماسه و آب است .

ب ) هر چه شیب زمین بیشتر باشد ، میزان آب های جاری آن منطقه ....................................... خواهد شد

ج  ) عامل اصلی به وجود آورنده موج ها ..................................... است .                            د ) ........................................ بعد از یخچال ها ، بزرگترین ذخیره گاه آب شیرین است .

 3. صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را تعیین کنید و در صورت غلط بودن عبارت صحیح آن را بنویسید.                                             

الف ) به بالا آمدن آب دریا و حرکتشان به سمت ساحل جزر گفته می شود .

ب ) قنات ها معمولاً در جاهایی حفر می شوند که میزان باران سالیانه کم باشد .

 

4. واکنش های لازم برای تهیه آهن از سنگ معدن را بنویسید.                                                                                                           

  

5. الف ) ماده اولیه ظروف سفالی  چیست؟                                                                                                               

   ب ) مراحل تهیه این ظروف را بنویسید .

  

6 . رودها در چه صورتی در مسیر مستقیم و در چه صورت در مسیر های مارپیچ جاری می شوند؟                                                       

  

7. جدول زیر را تکمیل کنید.                                                                                                                       

 

  

8 . برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید                                                                                                               

الف ) در یاچه ی مصنوعی برای ایجاد گردشگری : ............................. 

 ب) دریاچه ای مصنوعی که برای تولید برق از آن استفاده می شود : ..................................

  
  9. احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است ؟ یک دلیل برای پاسخ خود بیاورید                                                                 

 

   

11. در تصویر مقابل سطح ایستابی و منطقه اشباع را مشخص کنید                                                                                     

 

  

12. سفره های آب زیرزمینی تحت فشار چگونه و در چه مناطقی تشکیل می شوند ؟                                                                      

 

13 . سوالات  تستی:

 ) بعد از خارج کردن سنگ معدن چه مرحله ای باید انجام شود ؟

الف ) ذوب کردن     ب ) مخلوط کردن با کُک    ج ) جداسازی سنگ معدن خالص      د ) خرد کردن سنگ ها

B ) اگر هنگام متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی سرد باشد ( زیر صفر درجه سانتیگراد ) بارش به چه صورتی خواهد بود ؟

الف ) برف                    ب ) باران                 ج ) مه                     د ) تگرگ

C) چند درصد از آب های روی کره زمین برای آشامیدن مناسب نیستند ؟

الف ) 75%                  ب ) 3%                       ج ) 97%                    د ) 50%

D ) در مناطقی که آب های زیرزمینی به طور طبیعی به سطح زمین برسند و جاری شوند چه پدیده ای رخ داده است ؟

الف ) چاه                    ب ) کاریز                 ج ) چشمه                        د ) رود


نمونه سوالات درس 8 پیام های آسمانی برترین بانو
به زودی نموه سوالات در آن گذاشته خواهند شد